Nawigacja

Nawigacja

 • Akcja "Lubię i chcę pomagać"

  W dniach 3 - 7 grudnia 2018 r.  Samorząd Uczniowski przeprowadził na terenie szkoły świąteczną akcję „Lubię i chcę pomagać”. Udało się zgromadzić pokaźną ilość artykułów spożywczych, z których wykonano 14 paczek. Trafią one do wybranych rodzin z gminy Zaręby Kościelne.

   

  Wykazaliście się wielkim sercem! Dziękujemy!!!

   

 • Wycieczka zerówek

  Dnia 7 grudnia dzieci z klasy 0a i 0b pod opieką wychowawczyń i rodziców wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas spotkania przedszkolaki poznały trudną i niebezpieczną pracę strażaków. Dużą atrakcją były samochody strażackie i sprzęt będący na ich wyposażeniu. Dzieci wchodząc do środka wozu mogły przez chwilę poczuć się strażakami. Zainteresowanie wzbudził też pokaz zjazdu po rurze do akcji ratunkowej. Na zakończenie pobytu przedszkolaki otrzymały w prezencie odblaski.

  Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej za miłe i ciekawe przyjęcie nas w swoim miejscu pracy, a Panu Łukaszowi Rukat (tacie Oliwki) za pomoc w organizacji wizyty.

  Po wyjściu ze straży dzieci udały się do kina. Ciepły i wzruszający film pt.”Pettson i Findus- najlepsza gwiazdka” stanowił doskonałe uzupełnienie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Mali widzowie mogli wczuć się w świąteczną atmosferę. Zachęcał on do włączania się w domowe obowiązki oraz spędzania Świąt wspólnie z bliskimi i przyjaciółmi.

 • Święto Pluszowego Misia

  Dzieci z grupy 0a, wraz ze swoimi pluszakami, 26 listopada wybrały się na urodzinowe spotkanie do Biblioteki Publicznej Gminy zaręby Kościelne. Tam dowiedziały się jak i kiedy powstała pierwsza maskotka. Razem z Misiem Zdzisiem tańczyły i bawiły się w zabawę „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Później każdy przedszkolak wyrecytował jubilatowi wierszyk o misiach. Dzieci w nagrodę otrzymały książeczki. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali Zdzisiowi „Sto lat!”, a miś poczęstował gości cukierkami i obdarował ich misiowymi odblaskowymi naklejkami. Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę.

 • Ogłoszenie

  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w 2019 roku”

   Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm./

  Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

  I. ZamawiającyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

  ul. Farna , 07 – 323 Zaręby Kościelne

  Tel.(fax) 86 2706016   e-mail: spzareby@wp.pl

  Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w  2019 roku”.

  II. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod CPV 15000000-8 ,CPV 03000000-1, CPV 15100000-9, CPV 15500000-3, CPV 15229000-9, CPV 03100000-2,  kod CPV 15300000-1, CPV 15600000-4,CPV 15400000-2, CPV 15810000-9, CPV 15894200-3) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania ok. 210 posiłków dziennie w dniach od 2 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).

  Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g,  do SIWZ lub produkty równoważne (zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia). Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.

  Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego pojemności, gramaturze, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić co najmniej taką ilość jaką żąda Zamawiający.

  W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł spożywczy równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo - cenowym , wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. Poza tym, należy dołączyć dokumenty potwierdzające że oferowane asortymenty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego.

   

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

  Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

  Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

  Część 1 dostawa mięsa, wędlin i świeżego drobiu (kod CPV 15100000-9) - załącznik nr 1a

  Część 2 dostawa mleka i produktów mleczarskich (kod CPV 15500000-3) - załącznik nr 1b

  Część 3 dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna i skrobi (kod CPV 15600000-4, 15400000-2) załącznik nr 1c

  Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15229000-9) - załącznik nr 1d

  Część 5 dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty (kod CPV03100000-2, kod CPV 15300000-1) - załącznik nr 1e

  Część 6-dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (kod CPV 15810000-9) - załącznik nr 1f

  Część 7 dostawa jajek (kod CPV 03000000-1) - załącznik nr 1g

  W zależności od liczby dzieci dożywianych, ilość faktycznego zamówienia może różnić się +/- 30% w stosunku do ilości szacunkowej.

  1. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
  2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
  3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  4. Realizacja zamówienia: od 02. 01. 2019 r. do 31. 12. 2019 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).
  5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu codziennie w godzinach 6.30 -7.30, po złożonym przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, e-mail lub faxem.
  6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT za faktycznie dostarczone produkty.
  7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1a,b,c,d,e,f,

  2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

  3. Umowa (zaparafowana) - załącznik nr 3

  4. Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres Publicznej Szkoły Podstawowej Zaręby Kościelne, ul. Farna  20, 07-323 Zaręby Kościelne oraz oznaczenie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych w  2019 roku”. Nie otwierać przed godziną 10.00  dnia 27. 12. 2018 roku

  W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, ponosi Wykonawca.
  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

  Tel. (fax) 86 270 60 16


  e-mail: spzareby@wp.pl

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Barbara Tyl- intendent w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych, w godzinach pracy szkoły tj.: poniedziałek-piątek w godz. 11.00 – 15.00, pod numerem telefonu (86) 270 60 28

  VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

  - osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Farna  20, 07-323 Zaręby Kościelne

  - za pośrednictwem faxu – (86) 270 60 16,

  - za pośrednictwem Internetu – e-mail: spzareby@wp.pl

  Ofertę należy złożyć do dnia 27. 12. 2018 r. – do godz. 10.00  

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 12. 2018 r. o godz. 10.15. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  P-Cmin/Cbadana)x100%=ilość punktów

  C-min-cena minimalna

  C-badana-cena oferowana przez Wykonawcę

  1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego zamówienia.

  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy na miejsce –PSP w Zarębach Kościelnych.

  4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  VIII. Kryterium wybory oferty.

  Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

  IX. Informacje o formalnościach

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

  2. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych
       Jolanta Porucznik       

  1. Załącznik nr 1-Formularz cenowy 2019.docx       

  2. Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań.doc

  3. Załącznik nr 4 - Formularz oferenta.doc

  4. Załącznik nr 3-Umowa.doc              

 • "Dzień Grecki" w Czyżewie

  W czwartek 6 grudnia 2018 r. uczniowie klas ósmych odwiedzili  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. „Dzień Grecki” rozpoczął się o godzinie 9:00. Oprócz naszej szkoły były także inne. Na początku uczniowie szkoły w Czyżewie przypomnieli nam podstawowe informacje o Grecji i wspominali swoje przeżycia z dwutygodniowej wycieczki do tego kraju. Podsumowywali oni dwuletni projekt „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy”. W dalszej części spotkania odbyły się różne konkursy i poczęstunek greckimi przysmakami.  Każdy z nas otrzymał po kawałku pysznego tortu, który miał kształt flagi greckiej. Na końcu odbył się taniec zorba w wykonaniu uczniów. „Dzień Grecki” będziemy jeszcze długo wspominać.

  Uczniowie klas VIII

 • Rekrutacja dzieci do badań

   

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prowadzi projekt badawczy dotyczący rozwoju umiejętności czytania wzrokowego i dotykowego. Poszukuje dzieci, które mogłyby uczestniczyć w projekcie w charakterze członków grupy kontrolnej. O badaniu można przeczytać na stronie projektu: https://brajl.nencki.gov.pl/ . Więcej informacji:  List do rodzicow.pdf

 • Wyjazd do kina

  Dnia 7 grudnia 2018 r. uczniowie z klas IV a, V ab i VII a wybrali się po lekcjach na wycieczkę do kina w Zambrowie na filmową adaptację klasycznej baśni „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”. To ponadczasowa opowieść zrealizowana z ogromnym rozmachem przez studio Disney z Keirą Knightley, Helen Mirren oraz Morgan Freeman w rolach głównych.

   Celem wyjazdu było:

  - integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskich,

  - kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,

  - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych i środkach transportu.

  Organizatorami i opiekunami wycieczki były panie: Jolanta Wajszczyk, Justyna Miller i Małgorzata Dmochowska.

 • W trosce o zdrowy kręgosłup - informacje dla rodziców

  W trosce o zdrowy kręgosłup - informacje dla rodziców

   

  Odpowiedni tornister szkolny  

           w trosce o zdrowy kręgosłup

  Rodzicu!

  Zadbaj o to, aby Twoje dziecko nie uginało się pod ciężarem szkolnego tornistra.

  Przy zakupie tornistra/plecaka zwróć szczególną uwagę na:

   

  • materiał z jakiego plecak/tornister jest wykonany
  • szerokie, regulowane szelki, zapewniające swobodę przy zakładaniu i zdejmowaniu
  • wyprofilowany i usztywniony tył, dobrze przylegający do pleców, dzięki czemu pozwoli zachować dziecku odpowiednią postawę
  • dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej
  • liczne przegródki, pozwalające równomiernie rozłożyć ciężar w plecaku
  • dopasowanie plecaka do postawy i wagi dziecka: górna krawędź tornistra powinna znajdować się na wysokości ramion dziecka, a dolna na wysokości kości miedniczej. Tornister nie powinien być dużo szerszy od ramion dziecka.

                   

  A także:

  •  kupuj zeszyty w miękkich okładkach
  • codziennie kontroluj zawartość tornistra, aby dziecko nie zabierało zbędnych przedmiotów, jak zabawki, gry komputerowe, albumy ze zdjęciami itp.
  • pamiętaj, aby waga tornistra wraz z zawartością nie przekraczała 10 – 15% masy ciała dziecka
  • zwracaj uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru oraz na noszenie plecaka na obu ramionach
  • sprawdzaj, które podręczniki, zeszyty i przybory szkolne są potrzebne                                      w następnym dniu
  • ustalaj z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwość pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole

   

   

  Pamiętaj, że nieodpowiednio dobrany i przeciążony plecak, niewłaściwe jego noszenie oraz brak aktywności fizycznej dzieci, to jedna z przyczyn powstania wad postawy oraz dolegliwości bólowych  kręgosłupa. Rozwijająca się w ten sposób wada postawy, jeśli nie jest korygowana, prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

   

   PSSE Ostrów Mazowiecka, październik 2018 rok

 • W trosce o zdrowy kręgosłup - informacje dla uczniów

  W trosce o zdrowy kręgosłup - informacje dla uczniów

  Odpowiedni tornister szkolny w trosce o zdrowy kręgosłup

  Uczniu!

  Codzienne noszenie zbyt ciężkiego tornistra powoduje przeciążenie Twojego kręgosłupa i stawów, co może być przyczyną wad postawy i nieprawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych.

   

  • Dbaj o swoje zdrowie. Nie przeciążaj tornistra! Każda dodatkowa rzecz w Twoim plecaku to ciężar zbędny i szkodliwy.
  • Pakuj tornister zgodnie z planem lekcji. Wkładaj wyłącznie te książki i zeszyty, które będą potrzebne następnego dnia.
  • Waga plecaka ma wpływ na Twoje zdrowie, noś w nim tylko niezbędne rzeczy. Pozostaw w domu zabawki, gry, pamiętniki.
  • Rozkładaj równomiernie ciężar w tornistrze, wykorzystaj wszystkie przegródki.  Cięższe rzeczy umieszczaj na dnie, a lżejsze wyżej.
  • Korzystaj z miejsc wyznaczonych w klasie  lub na terenie szkoły, w których możesz pozostawić część przyborów lub podręczników.
  • Zakładaj tornister/plecak na oba ramiona. Jeśli posiadasz dodatkowe zapięcie spinające szelki, zapinaj je z przodu klatki piersiowej.
  • Bądź aktywny. Korzystaj z zajęć sportowych zarówno w szkole, jak i po lekcjach.

   

  PSSE Ostrów Mazowiecka, październik 2018 rok

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

   

  Wpłaty za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2019 r. w kwocie 39,60 zł

  (18 dni x 2,20 zł) przyjmowane będą  przez intendenta szkoły

  w dniach 10 – 21 GRUDNIA 2018 r. w godz. 11.00 - 15.00

   

 • Mikołajki

  Dnia 6 grudnia 2018r w naszej szkole odbyły się MIKOŁAJKI. Uczniowie nosili piękne czerwone czapeczki. Po korytarzu przechadzał się Święty Mikołaj, a na 4 lekcji odwiedzał klasy, w których były same grzeczne dzieci wink

  i częstował czekoladowymi cukierkami. Mikołaj oznajmił, że ponownie odwiedzi wszystkich w Wigilię Bożego Narodzenia, jeśli dzieci do tego czasu postarają się nie sprawiać żadnych kłopotów rodzicom ani nauczycielom. Dziękujemy Święty Mikołaju! 

   

  Samorząd Uczniowski wraz z opiekunamismiley

 • Andrzejki

  Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w przeddzień imienin św. Andrzeja, stąd też pochodzi nazwa tego obyczaju. Jest to tradycyjnie specjalna okazja do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw, zanim nadejdzie adwent. Jak co roku andrzejek nie mogło zabraknąć i w naszej szkole, a uczniowie świętowali je 29 listopada. Zebrani mieli okazję nie tylko potańczyć, ale przede wszystkim wziąć udział w licznych andrzejkowych wróżbach i odkryć, co przyniesie im przyszłość. W rolę wróżbitów wcielili się uczniowie klas starszych. To była doskonała zabawa. Teraz trzeba tylko czekać na spełnianie się przepowiedni.  Koordynatorami zabawy andrzejkowej były panie Małgorzata Nowacka i Teresa Kolator.

 • Głośno czytamy ze Słodziakami!

  Uczniowie klasy Ib świętowali  Dzień Głośnego Czytania. W poniedziałek wspólnie wykonali plakat, który promował to święto. We wtorek wychowawczyni rozpoczęła czytanie książki Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. W środę czytanie kontynuowały zaproszone do klasy mamy. W czwartek maluchy odwiedziły szkolną bibliotekę, gdzie pani bibliotekarka przejęła rolę narratora. Ostatniego dnia, w piątek, uczennice klasy V zakończyły czytelniczy maraton. Pierwszaki musiały każdego dnia bardzo uważnie słuchać, ponieważ czekały na nie zestawy pytań, z którymi,  ku radości wychowawczyni, poradziły sobie rewelacyjnie.  Dodatkowo każdy pierwszak wykonał pracę plastyczną przedstawiającą nowe przygody Gangu Słodziaków. Dzięki udziałowi w akcji uczniowie uświadomili sobie, że Czytanie książek to najpiękniejsza zabawajaką sobie ludzkość wymyśliła.”

 • Niestraszki radzą nosić odblaski!

  Niestraszki radzą nosić odblaski!

  We wrześniu uczniowie klasy Ib dołączyli do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej PZU Odblaski   mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzięki zajęciom poprowadzonym w oparciu o otrzymane materiały oraz niestraszkowym odblaskom, rodzice pierwszaków mogą być spokojni o swoje pociechy. Dodatkowo  uczniowie wykonali prace plastyczne „Bezpieczny powrót ze szkoły do domu”, które były idealnym sposobem na utrwalenie wiadomości. W ubiegłym tygodniu uczniowie otrzymali od PZU dyplomy za udział w akcji.

 • #GoBlue  w naszej szkole

  20 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF.  Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa, ponieważ wtedy przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych - Konwencji o prawach dziecka. Hasłem przewodnim obchodów było #GoBlue - wykorzystanie koloru UNICEF, dlatego uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko. W ten sposób okazaliśmy solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

 • Akcja Samorządu Uczniowskiego

  Akcja Samorządu Uczniowskiego

   

  W miesiącu październiku i listopadzie SU wraz z opiekunem panią Jolantą Wajszczyk w ramach akcji „Szkoło Pomóż i TY” dokonał zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych w Gdyni. Zbiórka odbywała się poprzez nabycie przez uczniów i nauczycieli cegiełek w postaci pomocy naukowych o wartości 2 zł za sztukę. Udało nam się zgromadzić kwotę 310 zł. Samorząd Uczniowski, w imieniu fundacji, składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom.

 • Spotkanie z podróżnikiem

  22 listopada uczniowie klas V i VI uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zaręby Kościelne. Bohaterem spotkania był pan Robert  Gondek – podróżnik, fotograf,  bloger,  miłośnik Afryki. Pan Robert od 2008 roku realizuje projekt „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”, którego celem jest zdobycie najwyższego szczytu w każdym kraju na tym kontynencie. Dotychczas zwiedził dwadzieścia państw afrykańskich. Ciekawie opowiedział o swej wędrówce,  zapoznał uczniów z  pięcioma największymi gatunkami  zwierząt Czarnego Lądu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji podróżnika zobrazowanej wyświetlanymi zdjęciami.

 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

  W dniu 21 listopada 2018 odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w której uczestniczyło 50 uczniów z klas IV, V i VI. Wyjazd odbył się w ramach programu pn. „Szkoła – misja przyszłość”, realizowanego przez Gminę Zaręby Kościelne, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). W Centrum Nauki Kopernik uczniowie mogli rozwijać zainteresowania naukowe oraz poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Potem odwiedziliśmy Planetarium „Niebo Kopernika”. Obejrzeliśmy pokaz 3d „Jesteśmy kosmitami”, który pozwolił nam wyruszyć w podróż w poszukiwaniu życia w Układzie Słonecznym. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w McDonald's. Opiekunami podczas wycieczki byli p. Grażyna Nienałtowska, p. Beata Śpiewakowska, p. Justyna Miller i p. Renata Tumiłowicz.

 • Światowy Dzień Życzliwości

  Dnia 21 listopada 2018 r. obchodziliśmy w szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Obecnie ten dzień obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest wbudzanie wśród ludzi wzajemnej życzliwości i pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste: „Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!”. Tego dnia w naszej szkole dominował kolor żółty jako symbol słońca, radości, przyjaźni i uśmiechu. Na każdym kroku towarzyszyły nam miłe słowa, przysłowia, cytaty rozwieszone  w różnych miejscach, odnoszące się do życzliwości tak, aby stały się drogowskazem na ten i każdy następny dzieńsmiley. Chętni uczniowie przygotowali plakaty tematyczne. Własne ciepłe słowa, pozdrowienia, życzenia, uśmiechnięte buźki wszyscy mogli umieszczać na specjalnie przygotowanej tablicy na dolnym korytarzu. Akcję przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: panią Jolantą Wajszczyk i panem Grzegorzem Wasilem.

 • „Kto ty jesteś? Polak mały”

  W dniu 9 listopada w grupie przedszkolnej 0b odbyły się zajęcia edukacyjne pt.: „Kto ty jesteś? Polak mały”, w których uczestniczyli również rodzice. Głównym celem zajęć było kształtowanie postaw patriotycznych dzieci względem własnego kraju oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Dzieci śpiewały hymn państwowy, recytowały wiersze o treści patriotycznej oraz wspólnie z rodzicami wykonały prace plastyczne. Utrwaliły również znajomość symboli narodowych. Dziękujemy rodzicom za obecność i wspólną pracę w miłej atmosferze na zajęciach.   

strona:

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
  ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne
 • 86 27 06 016

Galeria zdjęć