Nawigacja

Nawigacja


Wybór ofert na "Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w 2018 r."

Wybór ofert.doc


OGŁOSZENIA

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w 2018 roku

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm./

Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

I. ZamawiającyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

ul. Farna , 07 – 323 Zaręby Kościelne

Tel.(fax) 86 2706016   e-mail: spzareby@wp.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w  2018 roku”.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod CPV 15000000-8 ,CPV 03000000-1, CPV 15100000-9, CPV 15500000-3, CPV 15229000-9, CPV 03100000-2,  kod CPV 15300000-1, CPV 15600000-4,CPV 15400000-2, CPV 15810000-9, CPV 15894200-3) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania ok. 230 posiłków dziennie w dniach od 2 stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g,  do SIWZ lub produkty równoważne (zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia). Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.

Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego pojemności, gramaturze, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić co najmniej taką ilość jaką żąda Zamawiający.

W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł spożywczy równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo - cenowym , wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. Poza tym, należy dołączyć dokumenty potwierdzające że oferowane asortymenty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Część 1 dostawa mięsa, wędlin i świeżego drobiu (kod CPV 15100000-9) - załącznik nr 1a

Część 2 dostawa mleka i produktów mleczarskich (kod CPV 15500000-3) - załącznik nr 1b

Część 3 dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna i skrobi (kod CPV 15600000-4, 15400000-2) załącznik nr 1c

Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15229000-9) - załącznik nr 1d

Część 5 dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty (kod CPV03100000-2, kod CPV 15300000-1) - załącznik nr 1e

Część 6-dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (kod CPV 15810000-9) - załącznik nr 1f

Część 7 dostawa jajek (kod CPV 03000000-1) - załącznik nr 1g

W zależności od liczby dzieci dożywianych, ilość faktycznego zamówienia może różnić się +/- 30% w stosunku do ilości szacunkowej.

 1. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Realizacja zamówienia: od 02. 01. 2018 r. do 31. 12. 2018 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).
 5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu codziennie w godzinach 6.30 -7.30, po złożonym przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, e-mail lub faxem.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT za faktycznie dostarczone produkty.
 7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1a,b,c,d,e,f,

2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

3. Umowa (zaparafowana) - załącznik nr 3

4. Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres Publicznej Szkoły Podstawowej Zaręby Kościelne, ul. Farna  20, 07-323 Zaręby Kościelne oraz oznaczenie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych w  2018 roku”. Nie otwierać przed godziną 10.00  dnia 22. 12. 2017 roku

W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, ponosi Wykonawca.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

Tel. (fax) 86 270 60 16
e-mail: spzareby@wp.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Barbara Tyl- intendent w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych, w godzinach pracy szkoły tj.: poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00, pod numerem telefonu (86) 270 60 28

VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

- osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Farna  20, 07-323 Zaręby Kościelne

- za pośrednictwem faxu – (86) 270 60 16,

- za pośrednictwem Internetu – e-mail: spzareby@wp.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 20. 12. 2017 r. – do godz. 10.00  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20. 12. 2017 r. o godz. 10.15. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

P-Cmin/Cbadana)x100%=ilość punktów

C-min-cena minimalna

C-badana-cena oferowana przez Wykonawcę

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy na miejsce –PSP w Zarębach Kościelnych.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryterium wybory oferty.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych
     Jolanta Porucznik                            

Załączniki:
1. Załącznik nr 1-Formularz cenowy.docx
2. Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań.doc
3. Załącznik nr 3-Umowa.doc
                                                                                                                                  4. Załącznik nr 4- Formularz oferenta.doc


Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/18.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW Colonnade.docx

OWU NNW Colonnade 2017.pdf


 

Wybór ofert na "Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w 2017 r."

Wybór ofert.doc


Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w 2017 roku”.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm./

Zamówienie poniżej 30 tys. Euro

I. ZamawiającyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

ul. Farna , 07 – 323 Zaręby Kościelne

Tel.(fax) 86 2706016   e-mail: spzareby@wp.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w  2017 roku”.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych z grupy kodów (kod CPV 15000000-8 ,CPV 03000000-1, CPV 15100000-9, CPV 15500000-3, CPV 15229000-9, CPV 03100000-2,  kod CPV 15300000-1, CPV 15600000-4,CPV 15400000-2, CPV 15810000-9, CPV 15894200-3) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Sukcesywne dostawy obejmują dostarczanie produktów potrzebnych do przygotowania ok. 230 posiłków dziennie w dniach od 2 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g,  do SIWZ lub produkty równoważne (zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia). Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.

Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności, gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez Zamawiającego pojemności, gramaturze, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić co najmniej taką ilość jaką żąda Zamawiający.

W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł spożywczy równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo - cenowym , wpisując asortyment równoważny w rubryce uwagi. Poza tym, należy dołączyć dokumenty potwierdzające że oferowane asortymenty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. opis zaoferowanego artykułu równoważnego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia. Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części.

Uwaga: Istotne warunki zamówienia.

Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na części:

Część 1 dostawa mięsa, wędlin i świeżego drobiu (kod CPV 15100000-9) - załącznik nr 1a

Część 2 dostawa mleka i produktów mleczarskich (kod CPV 15500000-3) - załącznik nr 1b

Część 3 dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna i skrobi (kod CPV 15600000-4, 15400000-2) załącznik nr 1c

Część 4 dostawa produktów mrożonych i ryb (kod CPV 15229000-9) - załącznik nr 1d

Część 5 dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa oraz podobne produkty (kod CPV03100000-2, kod CPV 15300000-1) - załącznik nr 1e

Część 6-dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (kod CPV 15810000-9) - załącznik nr 1f

Część 7 dostawa jajek (kod CPV 03000000-1) - załącznik nr 1g

W zależności od liczby dzieci dożywianych, ilość faktycznego zamówienia może różnić się +/- 30% w stosunku do ilości szacunkowej.

 1. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Realizacja zamówienia: od 02. 01. 2017 r. do 31.12.2017 r. (z pominięciem dni wolnych od nauki, ferii zimowych oraz miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia).
 5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu codziennie w godzinach 6.30 -7.30, po złożonym przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, e-mail lub faxem.
 6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT za faktycznie dostarczone produkty.
 7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 8. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę – na całe zamówienie lub na wybrane części.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1a,b,c,d,e,f,

2. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

3. Umowa (zaparafowana) - załącznik nr 3

4. Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz adres Publicznej Szkoły Podstawowej Zaręby Kościelne, ul. Farna  20, 07-323 Zaręby Kościelne oraz oznaczenie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych w  2017 roku”. Nie otwierać przed godziną 10.00  dnia 29.12.2016 roku

W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, ponosi Wykonawca.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną:

Tel. (fax) 86 270 60 16
e-mail: spzareby@wp.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pani Barbara Tyl- intendent w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych, w godzinach pracy szkoły tj.: poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00, pod numerem telefonu (86) 270 60 28

VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w wybrany sposób:

- osobiście/ pocztą/ kurierem na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Farna  20, 07-323 Zaręby Kościelne

- za pośrednictwem faxu – (86) 270 60 16,

- za pośrednictwem Internetu – e-mail: spzareby@wp.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 29. 12. 2016 r. – do godz. 10.00  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29. 12. 2016 r. o godz. 10.15. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

P-Cmin/Cbadana)x100%=ilość punktów

C-min-cena minimalna

C-badana-cena oferowana przez Wykonawcę

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. Należy podać cenę jednostkową za daną część oraz cenę całego zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym cenę dostawy na miejsce –PSP w Zarębach Kościelnych.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryterium wybory oferty.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część lub w przypadku ofert całościowych za całe zamówienie.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                              Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

                                                                                                        w Zarębach Kościelnych
                                                                                                             Jolanta Porucznik                        

Załączniki:
1. Załącznik nr 1-Formularz cenowy.docx
2. Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań.doc
3. Załącznik nr 3-Umowa.doc

4. Formularz oferenta.doc


Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17

W roku szk. 2016/17 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych będą: 31 października 2016 r. (poniedziałek),  19 kwietnia 2017 r. (środa), 2 maja 2017 r., (wtorek), 4 maja 2017 r. (czwartek), 5 maja 2017 r. (piątek), 16 czerwca 2017 r. (piątek).


Zapisy do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/17

Do dnia 15 kwietnia 2016 r. trwają zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/17. W zakładce "Dokumentacja szkolna" i podzakładce "Wzory dokumentów" można pobrać wnioski dla dzieci 3-4 letnich oraz dla dzieci 5-6 letnich. Po wypełnieniu należy złożyć je w sekretariacie szkoły. 


Fluoryzacja

W dniach 19 stycznia, 26 stycznia, 23 lutego i 1 marca 2016 r. przeprowadzona zostanie fluoryzacja. Uczniowie powinni przynieść szczoteczki do zębów, kubki i chusteczki higieniczne. 


Wybór ofert na "Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Zarębach Kościelnych w 2016 r."

Wybór ofert 2016.doc


 


Rekolekcje adwentowe

W poniedziałek, 7 grudnia, planowane jest wyjście uczniów na mszę świętą rekolekcyjną o godz.11.30. Bardzo prosimy rodziców, aby wyrazili pisemną zgodę na udział dzieci we mszy.


Fotografowanie uczniów

W dniu 6 listopada 2015 r. w szkole wykonane zostały zdjęcia uczniów. Poniżej zamieszczamy ceny. 

Cennik 2015-2016.doc


 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

 

800 060 800 - INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO /linia bezpłatna, całodobowa/

801 199 990 - OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA /linia dostępna codzienie w godz. 16:00 - 21:00/

800 100 100 - TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI /linia bezpłatna, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 18:00.

800 12 12 12 - DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA /linia bezpłatna, dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 20:00. Po godz. 20 oraz w dni wolne od pracy każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy/

116 111 - TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY /linia dostępna codziennie w godz. 12:00 - 22:00/

112 - NUMER ALARMOWY


 

Ubezpieczenie NNW

Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych zostało zawarte z PZU. Suma ubezpieczenia wynosi 14000 zł, wariant II BIS, nr polisy IWD 11491107, okres ubezpieczenia od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2015.

Więcej informacji PZU.docx

W przypadku ubiegania się o świadczenia z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w pierwszej kolejności należy zgłosić telefonicznie szkodę w PZU, tel. 801 102 102 lub +48 22 566 55 55. Następnie rodzic powinien odebrać z sekretariatu szkoły potwierdzenie zbiorowego ubezpieczenia dziecka. Ten dokument wraz z dokumentacją medyczną należy, po zakończeniu leczenia, złożyć w Oddziale PZU. Najbliższy znajduje się  w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Okrzei 2a. Termin ubiegania się o odszkodowanie wynosi trzy lata od zaistnienia wypadku.


 

Wyjazdy na basen

Wyjazdy na basen do Wysokiego Maz. odbywają się w czwartki w godz. 1600-2000.  Koszt zakupu biletu wstępu wynosi 7 zł. Zapisy prowadzi pani Grażyna Nienałtowska.


 

„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym"

Nasza szkoła przystąpiła do programu SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, oddział w Zarębach Kościelnych. Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Od pokoleń zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.  Pokazuje uczniom, że nawet najmniejszy, systematycznie odkładany pieniądz, w bliższej lub dalszej przyszłości przyniesie zysk, np. w postaci zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy, szkolną wycieczkę czy wakacje. 

Koordynatorem akcji w szkole jest pani Jolanta Rybakiewicz,  u której można dokonywać wpłat.

Zachęcamy do oszczędzania w SKO!

logosko


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

W roku szkolnym 2015/16 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych będą: 2 listopada 2015 r.,
23 marca 2016 r., 5 kwietnia 2016 r.(sprawdzian dla uczniów klas VI),  2 maja 2016 r., 27 maja 2016 r.

i 6 czerwca 2016 r. 


 

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
  ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne
 • 86 27 06 016

Galeria zdjęć