Nawigacja

Nawigacja

Projekt „Szkoła - misja przyszłość"

           

        Od 1 lipca 2017 r. Gmina Zaręby Kościelne realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukaja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) pn. "Szkoła – misja przyszłość”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy u 136 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. Projektem zostanie objętych 136 uczniów, w tym 66 dziewcząt i 70 chłopców Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych. Projektem zostanie objętych także 26 nauczycieli, 25 kobiet i 1 mężczyzna. Projekt będzie realizowany do 30.06.2019 (tj. 4 semestry). W ramach projektu zaplanowano realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, koła zainteresowań, zajęcia pozaszkolne (wycieczki) i jeden program edukacyjny. W ramach projektu zostaną także zrealizowane zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz z zakresu matematyki i przyrody. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną przeprowadzone zajęcia uzupełniające (tj. zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne).

Łącznie zostanie zrealizowanych 19 różnorodnych zajęć oraz 5 wycieczek. Łączna liczba godzin zajęć wyniesie 1920 podzielonych na dwa lata szkolne.

Dla nauczycieli zostaną zrealizowane kursy oraz studia podyplomowe ściśle związane z tematyką zajęć dodatkowych planowanych do realizacji w ramach projektu.

W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz pomoce do zajęć specjalistycznych, a także sprzęt teleinformatyczny.

Całkowita wartość projektu wynosi 351 449, 74 zł, w tym dofinansowanie 333 862,54 zł.

 

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
    ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne
  • 86 27 06 016

Galeria zdjęć